[box_breadcrumb breadcrumb_suptitle=”عاشقان غذا” breadcrumb_bgimage=”556″]
[box_res_table res_table_suptitle=”میزهای دردسترس” res_table_title=”میز خودرا انتخاب کنید” res_table_desc=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. ” res_table_group=”%5B%7B%22group_img%22%3A%22317%22%2C%22group_num%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22315%22%2C%22group_num%22%3A%222%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22316%22%2C%22group_num%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22315%22%2C%22group_num%22%3A%224%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22317%22%2C%22group_num%22%3A%225%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22317%22%2C%22group_num%22%3A%226%22%2C%22group_state%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22316%22%2C%22group_num%22%3A%227%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22316%22%2C%22group_num%22%3A%228%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22315%22%2C%22group_num%22%3A%229%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22317%22%2C%22group_num%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22317%22%2C%22group_num%22%3A%2211%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22315%22%2C%22group_num%22%3A%2212%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22316%22%2C%22group_num%22%3A%2213%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22315%22%2C%22group_num%22%3A%2214%22%2C%22group_state%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22315%22%2C%22group_num%22%3A%2215%22%7D%5D”]
[box_reservation reservation_id=”63″ reservation_img=”564″ reservation_suptitle=”میز شما” reservation_title=”همین حالا رزرو کنید!”]
[box_event event_img=”568″ event_suptitle=”اسفند ماه” event_title=”رویداد های آینده” event_number=”7″]
[box_testimonial testimonial_img=”566″ testimonial_suptitle=”عاشقان غذا” testimonial_title=”دیدگاه مشتریان” testimonial_number=”8″]
[box_information information_image=”553″ information_group=”%5B%7B%22group_img%22%3A%22560%22%2C%22group_title_1%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%22%2C%22group_title_2%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%2050%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%22%2C%22group_text_1%22%3A%22%D9%81%D9%82%D8%B7%2012000%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22group_text_2%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%22%2C%22group_desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22559%22%2C%22group_title_1%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%22%2C%22group_title_2%22%3A%22%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%22%2C%22group_text_1%22%3A%22%D9%81%D9%82%D8%B7%2012000%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22group_text_2%22%3A%22%DA%A9%D8%B1%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87%22%2C%22group_desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22558%22%2C%22group_title_1%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%22%2C%22group_title_2%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%22%2C%22group_text_1%22%3A%22%D9%81%D9%82%D8%B7%2031000%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22group_text_2%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22group_desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%22%7D%2C%7B%22group_img%22%3A%22557%22%2C%22group_title_1%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%22%2C%22group_title_2%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%22%2C%22group_text_1%22%3A%22%D9%81%D9%82%D8%B7%2010000%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22group_text_2%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%22%2C%22group_desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%22%7D%5D”]
[box_newsletter newsletter_id=”189″ newsletter_title=”خبرنامه”]